Lauko g. 17, LT-74157 Jurbarkas
Telefonas: (8 447) 51 661
info@jurbarkovsb.lt

 

A- A A+
 

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/juovsb/domains/jurbarkovsb.lt/public_html/senas/modules/mod_scrollmenu/helper.php on line 97

 sveikatinimo skatinimas ico

 

skl

 

jvsb padeka

 

vaiku linija


 

ulac logo

 


 smlpc


 vaiku akademija

 

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-331

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Sveikatos biuras) tikslus, uždavinius ir veiklos pobūdį, vykdomas funkcijas, steigėjo ir valdymo organo kompetenciją, atsakomybę, lėšų šaltinius ir jų naudojimą, veiklos kontrolę, nuostatų keitimo tvarką, reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą.

2. Sveikatos biuras yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja ir savininkė yra Jurbarko rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111106276, adresas – Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarko m. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės taryba.

3. Sveikatos biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir savivaldybės herbu, sąskaitas bankuose.

4. Sveikatos biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Sveikatos biuras gali būti paramos gavėju.

6. Sveikatos biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

7. Sveikatos biuro veikla yra neterminuota.

II. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pareigos:

8.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Sveikatos biuro nuostatus;

8.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas ir atleisti iš jų Sveikatos biuro direktorių, taikyti jam skatinimo priemones ir skirti drausmines nuobaudas;

8.3. įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka nustatyti ir tvirtinti Sveikatos biuro direktoriaus darbo užmokesčio dydį;

8.4. nustatyti didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių;

8.5. priimti sprendimą dėl Sveikatos biuro buveinės pakeitimo;

8.6. nustatyti Sveikatos biuro maksimalius asignavimus, iš jų – darbo užmokesčiui ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;

8.7. kai nepakanka Specialiosios tikslinės dotacijos visuomenės sveikatos funkcijoms vykdytilėšų, gali skirti Savivaldybės biudžeto lėšų Sveikatos biurui išlaikyti ir jo veiklai vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka arba spręsti klausimą dėl sveikatos biuro reorganizavimo ar likvidavimo;

8.8. užtikrinti Sveikatos biurui paskirtų asignavimų naudojimą pagal nustatytą paskirtį ir jų panaudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

8.9. nustatyti paslaugų kainas, tarifus ir jų apskaičiavimo taisykles;

8.10. priimti sprendimą dėl Sveikatos biuro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.11. pranešti Sveikatos biurui pakitusias arba patvirtintas naujas pinigines ir natūrines išlaidų normas, kitas normas ir rodiklius, būtinus programų sąmatų projektuose numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti;

9.Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teisės:

9.1. kontroliuoti, ar Sveikatos biuro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis biudžetinių įstaigų veiklą ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

9.2. atlikti Sveikatos biuro įsiskolinimų analizę, nustatyti jų priežastis ir imtis visų priemonių jiems išvengti;

9.3. gauti iš Sveikatos biuro dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, susijusią su Sveikatos biuro veikla, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

9.4. priimti sprendimą atlikti tam tikros Sveikatos biuro veiklos nepriklausomą auditą.

10. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija gali turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.


III. SVEIKATOS BIURO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

11. Pagrindinis Sveikatos biuro veiklos tikslas – rūpintis Savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

12. Pagrindinė Sveikatos biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.

13. Pagrindinė Sveikatos biuro veikla:

13.1. visuomenės sveikatos stiprinimas Savivaldybės bendruomenėje:

13.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;

13.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;

13.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais;

13.2. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):

13.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas bei vykdymas;

13.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas bei vertinimas;

13.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

13.2 4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

13.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

13.2.6. kitų Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;

13.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika Savivaldybėje;

13.4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika Savivaldybėje:

13.4.1. visuomenės sveikatai įtaką darančių aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones;

13.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;

13.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:

13.4.3.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;

13.4.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;

13.4.3.3. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

13.4.3.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;

13.4.3.5. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;

13.4.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;

13.4.4. aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;

13.5.  visuomenės sveikatos programų Savivaldybėje įgyvendinimas:

13.5.1. tikslinių Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal Savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą;

13.5.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;

13.5.3. investicinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų projektų rengimas ir jų įgyvendinimas;

13.6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

13.6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

13.6.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

13.6.3. sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

13.6.4. studentų sveikatinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas;

13.6.5. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;

13.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

13.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;

13.7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;

13.7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;

13.8. Savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

13.9. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

14. Jeigu Sveikatos biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Sveikatos biuras tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.


IV. SVEIKATOS BIURO TEISĖS IR PAREIGOS

15. Vykdydamas veiklą, Sveikatos biuras turi šias teises:

15.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

15.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės institucijų, Savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų, išskyrus centrines ir teritorines valstybinio administravimo institucijas, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

15.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;

15.4.savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

15.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

15.6. vykdyti neformalų suaugusiųjų švietimą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

15.7. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, skelbti konkursus, susijusius su Sveikatos biuro veikla;

15.8. konsultuotis su kitų institucijų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;

15.9. iš teisėtai vykdomos veiklos gauti nebiudžetinių lėšų;

15.10. dalyvauti Savivaldybės institucijoms rengiant su Sveikatos biuro veikla susijusių teisės aktų projektus;

15.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

15.12. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;

15.13. inicijuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo projektus;

15.14. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

15.15. suderinęs susavininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, steigti filialus;

15.16. teikti paslaugas kitoms savivaldybėms.

16. Sveikatos biuras privalo:

16.1. kreiptis į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl Sveikatos biuro nuostatų papildymo ir pakeitimo;

16.2. rengti biudžeto programųsąmatas teisės aktų nustatyta tvarka;

16.3. naudoti gautus biudžeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas biudžeto programų sąmatas;

16.4. užtikrinti veiklos plano vykdymą, veiklos krypčių planavimą ir rengti veiklos ataskaitas;

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės, Savivaldybės turtu;

16.6. garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

16.7. užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

16.8. informuoti Savivaldybės bendruomenę apie Sveikatos biuro veiklą;

16.9. išsaugoti fizinių, juridinių asmenų komercinę paslaptį, kuri buvo patikėta Sveikatos biurui;

16.10. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

16.11. teikti informaciją apie Sveikatos biuro veiklą Savivaldybės ir valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Sveikatos biuras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.


V. SVEIKATOS BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

18. Sveikatos biuro veiklai vadovauja direktorius, išrinktas teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

19. Sveikatos biuro, jo padalinių vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybes gali užimti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

20. Sveikatos biuro direktorius:

20.1. organizuoja Sveikatos biuro veiklą, planuoja veiklos kryptis ir atsako už Sveikatos biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

20.2. planuoja Sveikatos biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

20.3. tvirtina Sveikatos biuro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir darbo užmokesčiui skirtų asignavimų normatyvų;

20.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Sveikatos biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

20.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;

20.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos ir Savivaldybės teisės aktais pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, tvirtina Sveikatos biuro vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, Sveikatos biuro struktūrinių padalinių nuostatus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

20.7. užtikrina, kad Sveikatos biuro veikloje būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, įsakymų, biudžetinės įstaigos nuostatų;

20.8. savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai teikia tvirtinti metinį Sveikatos biuro veiklos planą, ataskaitas, išlaidų sąmatas;

20.9. organizuoja Sveikatos biuro veiklos plano vykdymą ir kartą per metus atsiskaito savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

20.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

20.11.savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai teikia tvirtinti Sveikatos biuro nuostatų papildymus ir pakeitimus;

20.12. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Sveikatos biurui priskirtu valstybės, Savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

20.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

20.14. atstovauja Sveikatos biurui kitose institucijose;

20.15. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

21. Už finansinės apskaitos Sveikatos biure tvarkymą atsakingas vyriausiasis buhalteris, kuris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais, tvarko finansinę apskaitą. Vyriausiojo buhalterio funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir juridinis asmuo. Sveikatos biuro direktoriui draudžiama eiti Sveikatos biuro vyriausiojo buhalterio pareigas.


VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

22. Sveikatos biuro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

23. Sveikatos biuro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. BIURO LĖŠŲ ŠALTINIAI, TURTAS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

24. Sveikatos biuro lėšų šaltiniai:

24.1. specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti lėšos;

24.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

24.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

24.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos,gaunamos kaip parama, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

24.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

25. Lėšos Sveikatos biuro veiklai (bendra išlaidų suma, iš jų: lėšos darbo užmokesčiui mokėti bei ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pagal atskirus lėšų šaltinius) kiekvienais metais tvirtinamos Jurbarko rajono savivaldybės biudžete. Programos sąmatas, neviršijant Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintų maksimalių asignavimų, tvirtina asignavimų valdytojas (įstaigos vadovas).

26. Lėšos, išvardintos nuostatų 24 punkte, naudojamos vadovaujantis šių lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

27. Lėšos, išvardintos nuostatų 24 punkte, naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

28. Sveikatos biuro turtą, valdomą patikėjimo ir nuosavybės teise, sudaro nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis materialusis turtas, piniginės lėšos ir kitas su įstaigos veikla susijęs turtas. Sveikatos biuras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.


VIII. BIURO FINANSINĖ IR VEIKLOS KONTROLĖ

29. Sveikatos biuras savarankiškai vykdo finansinę ir ūkinę veiklą.

30. Apskaita Sveikatos biure tvarkoma vadovaujantis biudžetinių įstaigų veiklą ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. Įstaigos vadovas garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.

31. Finansines operacijas vykdo Sveikatos biuro vyriausiasis buhalteris. Sveikatos biuro buhalterinė apskaita tvarkoma bei finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis finansinės veiklos kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Sveikatos biuro direktoriaus įsakymu, ir minimaliais finansų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

33. Sveikatos biuro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir kitos įgaliotos institucijos.

34. Sveikatos biuro funkcijų įgyvendinimo priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ir kitos įstatymais bei kitais teisės aktais įgaliotos institucijos.


IX. SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

35. Teisę siūlyti Sveikatos biuro savininkui keisti ar papildyti įstaigos nuostatus turi Sveikatos biuro direktorius.

36. Pakeistus Sveikatos biuro nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

37. Pakeistus Sveikatos biuro nuostatus pasirašo įgaliotas asmuo.

38. Pakeisti nuostatai įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre.


X. SVEIKATOS BIURO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

39. Sveikatos biurą reorganizuoja, pertvarko arba likviduoja savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

40. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus.


XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Sveikatos biuras turi interneto svetainę.

42. Sveikatos biuro interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie vykdomas sveikatinimo veiklas, teikiamas paslaugas, darbuotojų kvalifikaciją, svarbiausius pasiekimus ir vykdomas veiklas.

43. Vieši pranešimai skelbiami Sveikatos biuro interneto svetainėje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje Juridinių asmenų viešiems pranešimams skelbti.

Atmintinos dienos

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bendradarbiaujame su:

pantera logo

Jrb gimnazija

Erzvilko gmnz

Veliuonos gmnz

Naujamiestis

Vytauto Didziojo

Klausuciai

Raudone

 

 
Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Lauko g. 17, LT-74157 Jurbarkas | tel. (8 447) 51 661 | info@jurbarkovsb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303506461
Sprendimas: LANMETA